Algemene voorwaarden van:
T.N.S. Revalidatie Service V.O.F.
Julianastraat 118
5121 LT Rijen
Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant: 18041578 0000


Artikel 1: Toepasselijkheid, definities
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en
verkoop en op alle overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van aanpassingen, onderhoudsen/
of reparatiewerkzaamheden van T.N.S. Revalidatie Service V.O.F., gevestigd te Rijen, hierna te
noemen: “T.N.S.”.
2. De opdrachtgever c.q. de koper zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij
een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze
bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of
enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de in het kader van de uitvoering van
het aanpassen, de reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden benodigde en door T.N.S. te leveren
materialen, onderdelen, accessoires etc. en/of door T.N.S. te leveren (nieuwe) rolstoelen en overige
revalidatiemiddelen.
6. Onder “object” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de rolstoel of ander revalidatiemiddel
waaraan de aanpassingen, de reparatie- of onderhoudswerkzaamheden worden verricht.
7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene
voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
8. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen
nabestellingen c.q. deelbestellingen.
9. Indien T.N.S. deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft
gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. T.N.S. hoeft dan de algemene voorwaarden
niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten
zijn.
Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten
1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door T.N.S. gedane aanbieding heeft
geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding.
Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding,
komt de overeenkomst eerst tot stand indien T.N.S. uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft
ingestemd.
2. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan T.N.S. een opdracht verstrekt c.q.
een order plaatst, is T.N.S. eerst aan deze opdracht c.q. order gebonden nadat zij deze schriftelijk aan
de wederpartij heeft bevestigd.
3. T.N.S. is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft
bevestigd of zodra T.N.S. - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze
afspraken is begonnen.
4. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden T.N.S.
eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.
Artikel 3: Aanbiedingen, offertes
1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van T.N.S. zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding
bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de
wederpartij aanvaard, dan heeft T.N.S. het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst
van de aanvaarding te herroepen.
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht T.N.S. niet tot het verrichten van een deel van het in deze
prijsopgave opgenomen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de vergoeding.
3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist
of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is T.N.S. gerechtigd de in het aanbod
vermelde prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.
4. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten en
nabestellingen.
5. Getoonde zaken alsmede omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van
T.N.S. zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij
geen rechten ontlenen.
Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven
1. Tenzij partijen een vaste vergoeding zijn overeengekomen, zal T.N.S. zijn vergoeding voor te
verrichten werkzaamheden berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het
overeengekomen uurtarief c.q. het gebruikelijke uurtarief van T.N.S.
2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met
vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen
tijdstippen.
3. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te
vinden buiten de in lid 2 van dit artikel genoemde werkdagen, is T.N.S. gerechtigd een toeslag te
berekenen over het overeengekomen c.q. gebruikelijke uurtarief.
4. De in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief
BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, verzendkosten, voorrijkosten, administratiekosten en
declaraties van ingeschakelde derden.
5. T.N.S. is gerechtigd de overeengekomen vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering
van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen c.q. verwachte hoeveelheid werk bij het sluiten
van de overeenkomst niet goed werd ingeschat door partijen, deze onjuiste inschatting niet te wijten is
aan een toerekenbare tekortkoming van T.N.S. en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd
de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
6. Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte
uren, is de urenregistratie van T.N.S. bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van
de wederpartij.
7. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor
T.N.S. (kost)prijs- c.q. tariefverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en
regelgeving, valutaschommelingen, prijs- c.q. tariefwijzigingen bij de door T.N.S. ingeschakelde
derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde zaken, is T.N.S.
gerechtigd de overeengekomen prijzen c.q. tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de
wederpartij in rekening te brengen.
b. Bij prijs- c.q. tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de
consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden.
Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- c.q. tariefwijziging aan
T.N.S. heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag T.N.S. er
vanuit gaan dat de consument met de prijs- c.q. tariefwijziging heeft ingestemd.
Artikel 5: Inschakeling derden
Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft T.N.S. het recht bepaalde leveringen of
werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van T.N.S.
Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij
1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst c.q. adequate advisering benodigde gegevens
tijdig op de door T.N.S. gewenste wijze aan T.N.S. ter beschikking stelt;
b. eventuele door de wederpartij aan T.N.S. verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden
e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
c. T.N.S. tijdig kan beschikken over c.q. toegang heeft tot de objecten;
d. indien de werkzaamheden op een door de wederpartij aangewezen locatie dienen plaats te
worden verricht, T.N.S. op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot deze
werklocatie. De locatie dient te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere
overheidsvoorschriften;
e. indien overeengekomen is dat de werkzaamheden op locatie worden verricht, T.N.S. op die locatie
kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. De kosten hiervan zijn
voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval
zijn eveneens voor rekening van de wederpartij;
f. op de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht de door T.N.S. in redelijkheid
gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor haar kosten zijn
verbonden.
2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens juist en volledig zijn en
vrijwaart T.N.S. voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van
de gegevens.
3. T.N.S. zal de door de wederpartij verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden
verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
4. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is T.N.S. gerechtigd de
uitvoering van de overeenkomst c.q. de advisering op te schorten tot het moment dat de wederpartij
wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en
overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en T.N.S. nalaat van de wederpartij nakoming te
verlangen, tast dit het recht van T.N.S. om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijnen
1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen.
Indien T.N.S. de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient hij derhalve schriftelijk in
gebreke te worden gesteld, waarbij aan hem nog een redelijke termijn wordt gegund om zijn
(op)leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
2. T.N.S. is gerechtigd tot levering c.q. uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere
deellevering c.q. deelprestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd.
3. Het risico betreffende de door T.N.S. bewerkte en aan de wederpartij te retourneren en c.q. door
T.N.S. te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment waarop deze objecten of zaken
het pand, het magazijn of de winkel van T.N.S. verlaten of op het moment waarop T.N.S. aan de
wederpartij heeft meegedeeld dat deze objecten of zaken door hem kunnen worden afgehaald.
4. In afwijking van lid 3 van dit artikel gaat het risico voor deze objecten of zaken over op een consument
op het moment dat de objecten of zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument.
5. Indien T.N.S. de werkzaamheden dient te verrichten op locatie, gaat het risico van de voor de
uitvoering van de werkzaamheden benodigde zaken over op de wederpartij op het moment van
levering. Onder het moment van levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden
verstaan: het moment waarop deze zaken op de locatie van de wederpartij dan wel de door de
wederpartij aangewezen locatie aankomen.
6. Verzending c.q. transport van de objecten en zaken geschiedt op een door T.N.S. te bepalen wijze,
maar voor rekening en risico van de wederpartij. T.N.S. is niet aansprakelijk voor enige schade van
welke aard dan ook - al dan niet aan de objecten of zaken zelf - die verband houdt met de verzending
c.q. het transport.
7. In afwijking van lid 6 van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending c.q. transport van de
objecten of de bestelde zaken geschiedt voor risico van T.N.S., maar voor rekening van de
consument.
8. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de
werkzaamheden te verrichten of de zaken te leveren, is T.N.S. gerechtigd de zaken voor rekening en
risico van de wederpartij op te slaan. Tenzij T.N.S. uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft
gesteld, dient de wederpartij T.N.S. binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen
de werkzaamheden alsnog te verrichten en/of de zaken alsnog te leveren.
9. Indien de wederpartij na verloop van de in lid 8 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn
verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. T.N.S. heeft dan het recht de overeenkomst met
onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring geheel of
gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen. Een en ander, zonder dat hieruit voor
T.N.S. een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
10. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele
(opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.
Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst
1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van (het resultaat van) de werkzaamheden c.q. de
overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
a. T.N.S. niet tijdig alle noodzakelijke gegevens, bescheiden en/of objecten van de wederpartij heeft
ontvangen;
b. T.N.S. niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft
ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;
heeft T.N.S. recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit
uit die omstandigheden en is zij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele
wachturen, bij de wederpartij in rekening te brengen.
2. T.N.S. zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor
overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden
verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden
bespoedigd, is T.N.S. gerechtigd de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te
brengen bij de wederpartij.
3. T.N.S. is verplicht de levering van zaken en de werkzaamheden goed, deugdelijk en naar de
bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. T.N.S. dient de werkzaamheden zodanig uit te voeren,
dat daardoor schade aan personen, zaken van de wederpartij en/of van derden, of het milieu zoveel
mogelijk wordt beperkt en in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen
zoveel mogelijk op te volgen.
4. T.N.S. is verplicht de wederpartij te wijzen op onvolkomenheden, fouten e.d. in door of namens de
wederpartij voorgeschreven c.q. gegeven instructies, bescheiden, orders en aanwijzingen. T.N.S. dient
de wederpartij daarnaast te wijzen op gebreken in door de wederpartij ter beschikking gestelde of
voorgeschreven materialen en onderdelen. Een en ander voor zover voornoemde onvolkomenheden,
fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van T.N.S. en zij hiermee bekend is of kan zijn.
5. T.N.S. wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante wettelijke
voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden.
De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van
de wederpartij.
6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als
gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden
uitgevoerd, zal T.N.S. met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. T.N.S.
zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen
prijzen, tarieven en de overeengekomen (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de
overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft T.N.S. in ieder geval recht op
volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden en leveringen.
Artikel 9: Klachten
1. De wederpartij is verplicht de voor de geleverde zaken direct na aflevering c.q. oplevering van het
resultaat van de werkzaamheden te controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten,
beschadigingen e.d. te vermelden op de vrachtbrief of werkbon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief
of werkbon dient de wederpartij de gebreken, defecten, beschadigingen e.d. binnen 24 uur na
ontvangst van de zaken schriftelijk aan T.N.S. te melden.
2. Overige klachten ten aanzien van de voor de geleverde zaken dienen direct na ontdekking - doch
uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan T.N.S. te worden gemeld. Alle
gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete
garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
3. Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden dienen eveneens direct na ontdekking -
doch uiterlijk binnen 3 maanden na oplevering van het resultaat van de werkzaamheden - schriftelijk
aan T.N.S. te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de
wederpartij.
4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan T.N.S. is gemeld,
worden de objecten geacht in goede staat terug te zijn ontvangen en worden de werkzaamheden
geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. Lid 5 van dit artikel geldt niet voor de consument.
7. De wederpartij dient T.N.S. in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de
klacht relevante informatie aan T.N.S. te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht
retourzending van het object of de zaken noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat T.N.S. ter
plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de
wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
8. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door T.N.S. te bepalen wijze.
9. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in c.q. eigenschappen van zaken die
zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of ten aanzien van onvolkomenheden die zijn veroorzaakt
doordat de werkzaamheden worden verricht aan deze zaken, indien deze onvolkomenheden of
eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.
10. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
11. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard
en/of samenstelling zijn veranderd c.q. geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.
Artikel 10: Garanties
1. T.N.S. zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen c.q. werkzaamheden naar behoren en
conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze
leveringen c.q. werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen
partijen werd overeengekomen.
2. T.N.S. staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid
van het (op)geleverde.
3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken baseert T.N.S. zich
op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze zaken verstrekt over de eigenschappen van
deze zaken. Indien voor de zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die
garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. T.N.S. zal de wederpartij hierover informeren.
4. T.N.S. garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken
geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen
gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
5. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal T.N.S.
kosteloos zorg dragen voor het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen
werkzaamheden dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs voor de
geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden. Een en ander ter keuze van T.N.S. Indien er sprake is
van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden
opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door T.N.S. gegeven garanties aanvaardt T.N.S. geen enkele
aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is T.N.S. slechts aansprakelijk voor directe schade.
Iedere aansprakelijkheid van T.N.S. voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of
geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of
beperking van de schade.
4. Indien T.N.S. aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht
van T.N.S. te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het
voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van T.N.S. niet uitkeert of de schade niet
onder een door T.N.S. gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van T.N.S. beperkt tot
maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
5. De wederpartij dient T.N.S. uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend
had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
7. Indien T.N.S. haar werkzaamheden dient te verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij
verstrekte bescheiden, is T.N.S. slechts verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de
werkzaamheden c.q. de deugdelijkheid van de geleverde zaken.
8. Stelt de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan
is T.N.S. verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter in geen geval voor de
deugdelijkheid van de materialen of onderdelen zelf.
9. T.N.S. is nooit aansprakelijk voor schade aan het zaken als gevolg van door de wederpartij of in
opdracht van de wederpartij door derden uitgevoerde werkzaamheden.
10. De wederpartij kan geen beroep doen op de garantie, noch T.N.S. op andere gronden aansprakelijk
stellen indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of in strijd met
de door of namens T.N.S. verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
b. door ondeskundige bewaring (stalling) van de geleverde zaken;
c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan T.N.S. verstrekte
gegevens;
d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
e. doordat door of namens de wederpartij reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen
aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van T.N.S.
11. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 10 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle
hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart T.N.S. uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot
vergoeding van deze schade.
12. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van T.N.S. of diens leidinggevend personeel op
directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend
in deze gevallen zal T.N.S. de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de
wederpartij.
Artikel 12: Betaling
1. T.N.S. is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor
betaling van de wederpartij te verlangen.
2. Betaling dient binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast
indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de
wederpartij aan T.N.S. een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te
berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. Indien na aanmaning door T.N.S. betaling alsnog uitblijft, is T.N.S. bovendien gerechtigd aan de
wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
5. De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom
van maximaal € 25.000,00:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een
minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.
6. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is T.N.S. gerechtigd aan de wederpartij over de
eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5 van dit artikel te berekenen en
voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de
wederpartij in rekening te brengen.
7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is T.N.S. gerechtigd na verloop van 1
jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel
cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
8. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is T.N.S. gerechtigd de overeenkomst zonder
nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of
haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel
de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft T.N.S.
eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om
aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
9. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door T.N.S. eerst in mindering worden gebracht op alle
verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij
de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een
latere factuur.
10. a. De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van T.N.S. te verrekenen met eventuele
tegenvorderingen die hij heeft op T.N.S. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige)
surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
b. Het bepaalde onder sub a. van dit artikel is niet van toepassing op overeenkomsten met de
consument.
Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud
1. T.N.S. behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren
zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens T.N.S. heeft
voldaan.
2. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde
en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die
met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de
wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding,
buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij
zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud
rust derhalve in ieder geval altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het
eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.
4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de
normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij ten aanzien van zijn afnemers eveneens
een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.
5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is de wederpartij niet bevoegd deze
zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.
6. De wederpartij is verplicht T.N.S. direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen
eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
7. De wederpartij is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop
hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens T.N.S. heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar
eigendom van T.N.S. te bewaren.
8. De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering,
dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal
T.N.S. op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende
premiebetalingsbewijzen.
9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of T.N.S. een beroep doet op
het eigendomsvoorbehoud, komt aan T.N.S. en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het
terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te
nemen. Een en ander onverminderd het recht van T.N.S. op vergoeding van schade, gederfde winst
en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke
verklaring, te ontbinden.
Artikel 14: Retentierecht
1. T.N.S. is bevoegd de teruggave van de objecten van de wederpartij, die T.N.S. voor aanpassing c.q.
onderhoud c.q. reparatie onder zich heeft, op te schorten indien en gedurende de periode dat:
a. de wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan de objecten niet of niet volledig heeft
voldaan;
b. de wederpartij de kosten van eerdere door T.N.S. verrichte werkzaamheden aan de objecten niet
of niet volledig heeft voldaan;
c. de wederpartij andere opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met T.N.S.
niet of niet volledig heeft voldaan.
2. T.N.S. is niet aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het
door hem uitgeoefende retentierecht.
Artikel 15: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is T.N.S.
gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst,
middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de
wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens
vermogen of delen ervan verliest.
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
3. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de
(inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
Artikel 16: Overmacht
1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of T.N.S., is T.N.S. gerechtigd de
overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij
te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn
op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde vanT.N.S. wordt in het kader van deze algemene voorwaarden
verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van T.N.S., van de door haar
ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van T.N.S.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog,
oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de
organisatie vanT.N.S. en/of de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van
de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen
door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden,
wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
4. Ingeval er sprake is van overmacht is T.N.S. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de
nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
Artikel 17: Annulering, opschorting
1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te
annuleren, is hij aan T.N.S. een door T.N.S. nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze
schadevergoeding omvat alle reeds door T.N.S. gemaakte kosten en diens door de annulering
geleden schade inclusief de gederfde winst. T.N.S. is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te
fixeren en - naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte leveringen - 20 tot 100% van de
overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
2. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal T.N.S.
vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
3. T.N.S. is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de
wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
4. Bij opschorting van de overeengekomen leveringen op verzoek van de wederpartij zijn alle op dat
moment gemaakte kosten direct opeisbaar en is T.N.S. gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening
te brengen. T.N.S. is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingperiode maken c.q.
gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
5. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden
hervat, is T.N.S. gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een
schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na
de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze
hervatting voortvloeiende kosten van T.N.S. te vergoeden.
Artikel 18: Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op de tussen T.N.S. en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar T.N.S. is
gevestigd, zij het dat T.N.S. altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde
rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
3. De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk
bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan T.N.S. Met tijdig wordt hier bedoeld:
binnen één maand nadat T.N.S. schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen
voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.
4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is T.N.S. gerechtigd te handelen conform het
bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar haar keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de
bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.
Datum: 26 januari 2011